Polityka prywatności Qarbon IT sp. z o.o.

§1.
Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników podczas korzystania z serwisów Administratora.
 2. Użytkownik na potrzeby niniejszej polityki to osoba kontaktująca się i/lub zamawiająca usługi świadczone przez Administratora.
 3. QARBON IT sp. z o.o., NIP: 9542803214, REGON: 382964360 z siedzibą w Katowicach 40-241, ul. Hutnicza 6, e-mail: [email protected] jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016.
 4. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora: [email protected]
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych został opisany w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

§2.
Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług WWW oraz obsługi zapytań i zamówień Użytkownika składanych za pomocą formularza kontaktowego Administratora, w tym przesyłania Użytkownikowi spersonalizowanych informacji handlowych.
 2. Użytkownik podając numer telefonu kontaktowego wyraża zgodę na kontakt telefoniczny przez Administratora w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Użytkownik podając adres e-mail wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Administratora drogą elektroniczną w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika poprzez podanie informacji jest dobrowolne, przy czym brak takiej zgody może spowodować, że Administrator nie będzie mógł realizować zapytań/zamówień składanych za pomocą formularza kontaktowego.
 5. W przypadku nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych podwykonawcom i współpracownikom Administratora. Zostanie to wyraźnie zakomunikowane Użytkownikowi, a dostęp zostanie przyznany tylko za zgodą Użytkownika.

§3.
Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1. Dane gromadzone na podstawie niniejszej Polityki prywatności obejmują wszystkie lub niektóre z poniższych:
 2. Dane użytkownika:
  Imię i nazwisko
  Adres e-mail
  Numer telefonu
 3. Przetwarzanie powyższych danych obejmuje tworzenie kopii zapasowych danych.
 4. W serwisie działa zautomatyzowany system pozwalający na monitorowanie zachowań użytkowników i dostosowywanie prezentowanych treści do zainteresowań użytkownika. System jest zintegrowany z serwisem, a każdy użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować lub zgłosić swoją rezerwację
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu, dostosowania treści do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (np. typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, lokalizację według kraju) i odpowiednio przeglądać stronę internetową zgodnie z wymaganiami użytkownika.
 6. Administrator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA).
 7. Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookies poprzez określenie warunków dostępu i przechowywania danych plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą zostać dostosowane w taki sposób, aby blokować automatyczne przetwarzanie plików cookies przez przeglądarkę lub/i informować użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu i przetwarzaniu plików cookies dostępne są w ustawieniach programu (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji przeglądarki.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu internetowego serwisu.
 10. Administrator poinformuje o gromadzeniu danych osobowych Użytkowników w celu rejestracji w zakresie i na warunkach określonych w RODO oraz wszelkich innych przepisach.

§4.
Prawa Użytkowników, których dane są przetwarzane

 1. Użytkownicy mają prawo do:
  1. Uzyskania dostępu do ich danych osobowych
  2. Zmiany swoich danych osobowych
  3. Usunięcia ich danych osobowych
  4. Ograniczenia praw do przetwarzania danych osobowych
  5. Przeniesienia danych osobowych
  6. Składania skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych
 2. W celu skorzystania z powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem [email protected]
 3. Administrator bezzwłocznie ustosunkuje się do zastrzeżeń/reklamacji Użytkownika, zwracając uwagę, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie lub reklamacje dotyczące przetwarzania danych mogą mieć wpływ na możliwość udzielenia istotnych informacji biznesowych dotyczących zapytania/zamówienia Użytkownika.

§5.
Terminy przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator przechowuje podane przez Użytkownika dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do dokładnej obsługi zapytania/zamówienia Użytkownika, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty biznesowej i wypełnienia obowiązków Administratora. Po tym okresie dane są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia realizacji obowiązków Użytkownika wobec Administratora. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych.

§6.
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§7.
Obowiązki administratora

Administrator danych osobowych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i chroniony zgodnie z Rozporządzeniem, w szczególności w odniesieniu do:
 1. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, pozyskaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 2. Zezwalaj na dostęp do przetwarzanych danych tylko autoryzowanemu Administratorowi.
 3. Zapewnienie odpowiedniej kontroli przetwarzanych danych.
 4. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania danych osobowych ze szczególną starannością, aby osoby upoważnione zachowały dane w tajemnicy w trakcie i po ich wykorzystaniu przez Administratora. Odbywa się to poprzez podpisanie odpowiedniej umowy NDA oraz szkolenie w zakresie zachowania poufności danych.
 5. Prowadzenie ewidencji metod i technologii stosowanych w celu zapewnienia poufności danych.
 6. Zapewnienie zgodności wszelkich systemów i urządzeń elektronicznych służących do przechowywania i przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych dla systemów i urządzeń przetwarzających te dane.