Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu QARBON IT sp. z o.o., dostępnego pod adresem – www.qarbon.it (dalej – „Serwis”).Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest QARBON IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-241) przy ul. Hutniczej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000779483, NIP: 9542803214, REGON: 382964360 (dalej – „Administrator”). Użytkownik na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności to każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, kontaktująca się lub zamawiająca usługi świadczone przez Administratora (dalej – „Użytkownik”).


Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach Użytkowników z tym związanych.


Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka).

2. Dane osobowe

2.1 Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?


Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika, jak i przypadków, w których dane osobowe Użytkownika pozyskano z innych źródeł.2.2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe są

przetwarzane?


A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową


W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzane są następujące dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt. 3 niniejszej Polityki

Prywatności.


B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego


W zakładce „kontakt” znajdującej się na stronie internetowej można znaleźć formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania.Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania Użytkownik może udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z wolą Użytkownika. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika.


Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Pełny zakres praw i obowiązków Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.


C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics


Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.


Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełny zakres praw i obowiązków Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.


D. Social Media


Na stronie znaleźć można linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o Administratorze i jego działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jest zarówno Administrator jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

2.3. Jak długo przetwarzane są dane osobowe Użytkownika?


Czas, przez jaki przetwarzane są dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich

przetwarzania:


a)  w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;


b) w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;


c) c) w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;


d) w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.


2.4. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy dane przekazywane są do państw trzecich?


Administrator przekazuje dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.


W sytuacji w której Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawiera z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu zostało powierzone przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.


W związku z rozwiązaniami informatycznymi oferowanymi przez kontrahentów Administratora dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych. Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.5. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Użytkownik posiada określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, Użytkownik może skontaktować się pod następującymi danymi:


- pod adresem korespondencyjnym: ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

- pod adresem poczty elektronicznej: office@qarbon.it


Na otrzymaną wiadomość Administrator odpowie zaraz po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika.


A. Dostęp do danych osobowych


Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, które są przechowywane przez Administratora. Prawo to Użytkownik może wykonywać poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail.


B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie


Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych Użytkownika, które są przetwarzane przez Administratora, Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail.


Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych.


C. Wycofanie zgody


W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Administrator informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail.


D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.


Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:


- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;


- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono gdy:


- Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych;


- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;


- t Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez Administratora do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.


E. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do przeniesienia dotyczących go danych oraz do przesłania tych danych za pośrednictwem Administratora innemu administratorowi, jeżeli:


-  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub


- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz


-  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik może żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail.


F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, należy przesłać Administratorowi wiadomość e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.


Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


3. Pliki cookies (ciasteczka)


Jak wskazano w pkt. 2.2. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Poniżej znajdują się informacje o najistotniejszych elementach plików cookies.


3.1. Co to są pliki cookies?


Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na urządzeniu elektronicznym Użytkownika przez strony internetowe, które odwiedza. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko Administrator oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług Administrator korzysta. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.


3.2. W jakim celu używane są pliki cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym Użytkownika. W ramach plików cookies podstawowych wyróżnia się techniczne i analityczne.


Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać.


Pliki cookies wykorzystywane są aby:


- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik,
- dostosowywać treść do wyborów Użytkownika mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
- zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.


Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:


- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).


3.3. Jak długo korzysta się z plików cookies?


Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.


Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.


3.4. Czy Użytkownik może zrezygnować z akceptowania plików cookies?


Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Należy jednak mieć na uwadze, iż wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w przeglądarce Użytkownika.


3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?


Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.


W zależności od wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na urządzeniu elektronicznym Użytkownika.


3.6. Administrator wykorzystuje pliki cookies następujących podmiotów:


● Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony;

● Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji strony internetowej;
● Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania strony internetowej w serwisie Facebook;
● Hotjar (wydawca: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta) - w celu analizy zachowania użytkowników na stronie oraz optymalizacji strony internetowej;
●  Linkedin (wydawca: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA) - w celu reklamowania strony internetowej w serwisie Linkedin;
● Clutch (wydawca: CLUTCH ENTERPRISES, INC., a Delaware corporation, 1800 Massachusetts Ave. NW, Suite 200 Washington DC 20036) - w celu w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji profilu i strony;
● Leadfeeder (wydawca: Leadfeeder Inc., Keskuskatu 6 E, 00100 Helsinki, Finlandia) - w celu identyfikacji odwiedzających, określenia ich liczby i zachowań online na naszej stronie internetowej oraz w celu dostosowania komunikacji do naszych potencjalnych klientów, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i porady dotyczące naszych produktów i usług.


4. Inspektor Ochrony Danych


W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:


- pod adresem korespondencyjnym: ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, Polska.
- pod adresem poczty elektronicznej: rodo@qarbon.it


Na wyżej podany adres korespondencyjny bądź poczty elektronicznej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.


5. Postanowienia końcowe


Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.


Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych Administrator umożliwia kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

QARBON IT sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, Polska
NIP PL9542803214

e-mail: office@qarbon.it